icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

Obertes les convocatòries dels Premis Excel·lència i les Subvencions per cursar estudis de Grau i Postgrau Universitari

Els Premis d’Excel·lència s’adrecen a estudiants de la ciutat que hagin obtingut
les millors qualificacions a la fase general de les Proves d’Accés a la Universitat
(Selectivitat) o que hagin finalitzat els estudis de BatxiBAC, de Cicles Formatius
de Grau Mitjà i de Grau Superior de Formació Professional o d’Arts Plàstiques i
Disseny o de Grau Universitari amb notes més destacades.
Per optar-hi, caldrà acreditar una qualificació mínima de 8,5 punts a la fase
general de la prova de Selectivitat; una nota mínima de 9 a la qualificació
UNED que acredita la nota d’accés a les universitats de l’estat per a BatxiBAC
o una nota mitjana mínima de 8 punts en la nota mitjana al finalitzar els estudis
de cicles formatius de Grau Mitjà, de Grau Superior o de Grau Universitari.
El termini de presentació de sol•licituds finalitza el proper 20 de setembre.
A la convocatòria de Subvencions per cursar estudis de grau i postgrau
universitari, hi poden optar els i les estudiants que hagin aprovat un mínim de
30 crèdits en el curs universitari 2022/2023. S’estableixen dues categories
segons els crèdits aprovats en aquest curs acadèmic:
– Entre 30 i 59 crèdits aprovats (categoria A)
– Més de 59 crèdits aprovats (categoria B)
Departament de Comunicació Albert Caballé – comunicacio@aj-igualada.net 678 05 62 10
I dins de cadascuna d’aquestes dues categories, s’estableixen tres trams
diferents en funció d’haver gaudit de bonificació en la matrícula per als estudis
universitaris del curs acadèmic 2022/2023 com a conseqüència de l’obtenció de
la beca Equitat o de la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
1) Tram general: els qui NO han sol•licitat o NO han obtingut cap bonificació de
la matrícula per als estudis del curs 2022/2023.
2) Tram intermedi: Per a persones estudiants que han obtingut una bonificació
de la matrícula per als estudis del curs 2022/2023 en un percentatge inferior al
80 per cent del seu import.
3) Tram alt: Per a persones estudiants que han obtingut una bonificació de la
matrícula del curs 2022/2023 en un percentatge igual o superior al 80 per cent
del seu import.
Pel que fa als imports dels ajuts, les bases estableixen que, dins de cada
categoria, es prorratejarà la dotació pressupostària d’aquest ajuts entre tots
els/les estudiants que compleixin els requisits, però els del tram alt rebran un
import un 25% superior a l’import que rebin els del tram general, i els dels tram
intermedi rebran un import un 15% superior a l’import que rebin els del tram
general.
A més, els/les estudiants de la categoria A percebran el cinquanta per cent de
l’import que percebin els/les de la categoria B, tenint en compte en cada cas el
tram que correspongui.
El termini de presentació de sol•licituds finalitza el proper 30 de setembre.
Per optar a qualsevol de les dues convocatòries és necessari estar donat d’alta
del Padró Municipal d’habitants des de sis mesos abans, a comptar des de
l’últim dia del termini de presentació de sol•licituds.
El procediment de tramitació es farà, preferentment, de forma telemàtica, des
de l’apartat e-tràmits del web municipal (tramits.igualada.cat), on es podran
consultar les bases i la documentació a presentar.

tornar_radioIgualada