icon_radio

RÀDIO Destacats

BLOG

Les ordenances fiscals del 2016, a Igualada, es congelaran – Ple, avui, 20:00h

Segons la regidora d’Hisenda, Montserrat Duch, els impostos de competència municipal, que se sotmetran a votació en el ple ordinari del proper dimarts, es congelen i pràcticament no experimentaran variacions. Aquests són l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), l’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i l’Impost de Béns Immobles (IBI).

En el cas de l’IBI, cal assenyalar, però, que es congelarà el tipus impositiu, que és el que fixa l’Ajuntament, però no el valor cadastral, i per tant, els ciutadans pagaran una mica més.

Les ordenances fiscals per a l’any 2016 se sotmetran a votació en el ple ordinari de l’Ajuntament d’Igualada, corresponent al mes d’octubre, que es farà aquest dimarts al vespre.

tornar_radioIgualada